Észlelés látással

mi okozza a távollátást

Az észlelés problémája. Alapvető módszerek. A látás problémája. A látórendszer felépítése: szem, látópálya, talamusz, kérgi régiók.

Észlelés előadás (Általános pszichológia I.) - Krajcsi Attila

Dorzális és ventrális rendszer, parvo- és magnocelluláris sejtek. A észlelés látással információ feldolgozásának kérgi állomásai: alakzatfelismerés és akcióvezérlés. A colliculus superior szerepe. A talamusz szerepe, tisztázatlan kérdések.

Információ kódolás a V1-ben, vonásdetektorok, hiperoszlopok. A színlátás funkciója, színelméletek, színtévesztés és —vakság típusai. Mozgás és észlelés.

Percepció – a látás folyamatai

Szaglás, feromonok és ízlelés. A hallás. Követelmény A számonkérés a kötelező irodalom és az előadás anyaga alapján történik. Atkinson, R.

Atkinson, E. Smith, D.

Általános pszichológia 1-3. – 1. Észlelés és figyelem

Bem, S. Nolem-Hoeksema: Pszichológia. Osiris, Második, javított kiadás, Eysenck, M. Keane: Kognitív pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Sekuler, R.

Putyin rövidlátása

Észlelés látással Észlelés. Osiris, A teljes könyv.

Navigációs menü

Pinker: Hogyan működik az elme? Az előadások anyaga megtalálható a tematika alján, illetve a régebbiek  az intézeti honlapon. Bruner, J. In Pléh, Cs.

Ha az érzékleteket aszerint osztályozzuk, hogy a tárgyról, eseményről milyen távolságból szerezhetünk információt, közeli és távoli érzékleteket tudunk megkülönböztetni. A látás az utóbbiak közé tartozik. A távoli érzékletek klasszikus meghatározásában kulcsfontosságú az a jellemző, hogy ezek segítségével anélkül is felfogjuk a tárgyak, események jellemzőit, hogy azoknak a közvetlen közelében kellene tartózkodnunk. Bár a hallás és a látás is a távoli érzékelés kategóriájába tartozik, a látás olyan tárgyakat, eseményeket is közvetít, amelyeknek nincs hangjuk, vagy oly messze vannak, hogy a hangjukat nem halljuk.

Bevezetés a pszichológiába Osiris, Marton L. Magda szerk.

A tanulás szerepe az emberi észlelésben. Fiser, J. Neurális kódolás térben és időben. Kognitív idegtudomány.

veleszületett myopia

A megtévesztett szem. In:  Pléh, Cs. Gross, C.

Érzékelés és észlelés, mint megismerő folyamatok Az érzékelés és az észlelés közötti különbséget a megszerzett információhoz kapcsolódó ismeret szintje jelzi: az érzékelés során egyszerű ingereket tapasztalhatunk meg, még az észlelés az idegrendszer magasabb szintjeihez kapcsolódik. Az érzékleti modalitások közé tartozik a látás, a hallás, a szaglás, az ízelés és a tapintás. Ugyanakkor az érzékelési módokhoz kapcsolódik a helyzetérzékelés, mint a mozgás statikussága vagy dinamikussága. Az észlelés során a már tapasztalt érzékletekhez jelentést kapcsolunk, mint a tárgyak észlelése pl.

Agy, látás, emlékezet. Typotex Gulyás, B.

Tartalomjegyzék

Funkcionális képalkotó eljárások a kognitív idegtudományokban In Pléh, Cs. Elektrofiziológiai módszerek a kognitív idegtudományokban In: Pléh, Cs.

myopia progresszió

Kovács, Gy. A perceptuális kategorizáció alapjai.

Pszichológia,111. A látás: ablak a tudatra In Pléh, Cs.

A környezettel való kapcsolatunk során állandó információfelvételt és -feldolgozást végzünk.

Osiris, Neisser, U. Gondolat,2. Rock és Palmer, Az alaklélektan öröksége.