lorem iposum dolor

Divat a pszichológia szempontjából. Trendlélektan

Természetesen nemcsak a csoportfolyamatokat befolyásolja az érzelmi kapcsolat, ennek pozitív és negatív oldala egyaránt, hanem a társas élet minden területét.

A szocializáció folyamatának kezdetétől, az anya-gyerek kapcsolattól a barátságok alakulásán át a szerelemig és a munkatársi kapcsolatokig az interakcióban részt vevő személyek közti vonzalom vagy ellenszenv fontos szempont. Azért tárgyaljuk ezt a témát a csoportfolyamatokkal kapcsolatban, mert a csoportok fejlesztésének nagyon hatékony eszköze a csoporttagok közti rokonszenv kialakulásának elősegítése. Ehhez pedig a vonzalom okainak megértése hasznos támpontokat nyújt számunkra. Módszertani dilemmák és a laboratóriumi vizsgálatok nehézségei Módszertani szempontból a vonzalom vizsgálata korántsem egyszerű.

hyperopia az iola-ban

Már maga a fogalom is két, egymással nem szükségszerűen összefüggő kérdéskört takar: a szeretetreméltóságot és a másik személy iránti csodálatot Forgas A szeretett személynek nem kell szükségszerűen kiváló tulajdonságokkal rendelkeznie, kompetensnek lenni, a csodált személyeknél divat a pszichológia szempontjából éppen ezek a kiváló tulajdonságok a csodálat okai. Ez divat a pszichológia szempontjából kategóriába tartozik a munkatársként való kívánatosság is.

Pszichológia pedagógusoknak

Már iskolai feladatok esetén is megfigyelhető, hogy az osztálytársak milyen jól tájékozódnak abban a kérdésben, hogy bizonyos feladatokat kivel jó végezni. Nézzünk egy igazán mindennapi példát!

Ez azonban nem lényegtelen a személyek csoportban tartósan elfoglalt helye szempontjából sem. Az így megszerzett népszerűség hatásai általában a dolgozatírás után is érződnek. A legjobb barát kiválasztásánál azonban a matematikatudásánál lényegesen fontosabb, hogy a barátnak számunkra vonzó személyes tulajdonságai legyenek.

Pszichológia pedagógusoknak

A tényleges kapcsolatok, különösen a barát vagy a kedvesünk kiválasztása esetén a szeretet- reméltóság a döntő szempont. Ebben meglehetősen szubjektív elemek játszanak szerepet, például egy nyugodt, visszahúzódó gyerek számára, aki szereti a csendes játékokat, nem vonzó egy temperamentumos társ, akinek állandóan sziporkázó ötletei vannak.

szaruhártya nélküli látás

A változatosságot kedvelő, ingerkereső gyerekeknek viszont éppen egy ilyen barát a legvonzóbb. A másokról formált benyomás alakulásában, ami nem feltételez tényleges interakciót, sokkal nagyobb az emberek közti véleményegyezés.

Viszonylag kevés információval rendelkezünk az egyetemistákra nézve a jelenség hátteréről, a kialakulásában közrejátszó A diszkriminációval, az előítéletekkel, illetve a stigmatizációval kapcsolatos elméleteket Szülőként is jó esély van arra, hogy a Milyen kapcsolat van a névválasztás okai, körülményei és a szülő - gyermek viszony között? Érdekesnek találtam a névválasztás jelentőségének

Ebben a kiválóság, a csodálatot kiváltó vonzó tulajdonságok játsszák a döntő szerepet. Maga a szeretetreméltóság se ilyen steril fogalom, érdemes különválasztani a szeretet és a szerelem kérdését.

Az előbbiben az érzelmi állapot dominál, míg az utóbbiban az egymás iránt érzett ragaszkodás a döntő motívum.

Ez is érdekelhet

Tanárként valószínűleg a szerelem kérdéskörébe nem fogunk belebonyolódni, hacsak tanítványaink meg nem tisztelnek az ez irányú kérdéseikkel, magánemberként azonban a téma szinte mindenkit érdekel, ezért jelezzük, hogy további izgalmas részleteket találnak például Atkinson és munkatársai művében.

A vonzalommal kapcsolatos vizsgálatok alapvetően két kutatási stratégiát követnek, egyrészt laboratóriumi kísérletekben, másrészt a ténylegesen kialakuló kapcsolatokban tanulmányozzák a vonzalom okait.

Mint a továbbiakban látni fogjuk, két témakör különösen alkalmas arra, hogy kísérleti helyzetekben teszteljük: a fizikai vonzerő és az ismerősség. A laboratóriumi kísérletek előnyei lásd 1. Amikor a laboratóriumban egyetlen változót teszünk a vizsgálat tárgyává, például a fizikai tulajdonságoknak a vonzalomban játszott szerepét vizsgáljuk, akkor olyan helyzeteket teremtünk, amelyekben a vizsgált jellemzők szolgálnak csak támpontul a személynek a benyomásai kialakításához.

Ezért ezen a területen különösen fontos a tényleges emberi kapcsolatok vizsgálata. Divat a pszichológia szempontjából azonban a szempontok komplexitásának korántsem egyszerű problémájába ütközünk.

A vonzalommal kapcsolatban felhalmozódó számos kutatási eredmény alkalmazhatóságának megítélésében különösen fontos szempont, hogy milyen körülmények közt mutatták ki ezeket az eredményeket, mert a tanulságok alkalmazhatóságát, az általánosíthatóság mértékét ebből tudjuk megítélni.

Fizikai vonzerő

Ezért az egyes szempontoknál bemutatjuk a kutatási módszerek jellemzőit is. A vonzalom okai A fizikai vonzerővel kapcsolatban a vizsgálati eredmények egyértelműek, a szép külsővel rendelkező személyek egyben rokonszenvesebbnek is tűnnek számunkra. Mint ahogy a személypercepció kérdéskörének tárgyalásánál megmutatjuk lásd A szép külsejű emberekről más vonzó tulajdonságokat — kedvesség, megbízhatóság stb.

Óvodáskorú gyerekeknél is kimutatható, hogy a fizikailag vonzó társaikat jobban kedvelik Dion és Berscheid,idézi Aronson,mint az előnytelenebb külsejű gyerekeket. Hasonlóan befolyásolja a szépség a társakhoz való hozzáállásunkat minden életkorban, annak ellenére, hogy tisztában vagyunk ennek irracionalitásával.

Dion felnőtt nőket kérdezett arról, hogy agressziót elkövetett gyerekeknek milyen büntetést tartanának célszerűnek Dion,idézi Aronson, Az agresszív cselekedet leírása mellé a kísérleti személyek egyik csoportja egy vonzó, a másik csoport viszont egy kevésbé vonzó gyerek képét kapta. Az alkalmasnak tartott büntetés kisebb volt a szép fénykép esetén, és úgy ítélték meg, hogy a kedvező külsejű gyerekekről kevésbé feltételezhető, hogy a jövőben hasonló cselekedetet követnek majd el.

Van-e valami racionális alapja a külső alapján hozott ítéleteinknek?

Jelenlegi hely

Elgondolkodtatóak azok a kísérletek, amelyek azt vizsgálják, hogy a fizikai külső hogyan befolyásolja az emberekkel való bánásmódot, és ez hogyan hat vissza az egyén viselkedésére. Egy kísérletben Snyder, Tanke és Berscheid,idézi Smith és Mackie, férfi egyetemi hallgatóknak alapvető nézet táblázat kellett beszélgetni egy hölggyel, akinek megkapták a fényképét is.

Egyik beszélgetőpartner sem tudta a kísérlet célját. A férfiak nem a tényleges beszélgetőtárs fényképét kapták, hanem egy részük egy feltűnően szép beszélgetőpartnert ábrázoló fényképet, mások egy kevésbé vonzót.

veleszületett látási problémák

A férfiak viselkedése aszerint változott, hogy milyen fizikai külsejűnek képzelték a fénykép alapján a partnert. Eddig nincs is miért csodálkoznunk a történteken. A kísérlet ott kezd izgalmassá válni, hogy ez hogyan hatott vissza a partnerek viselkedésére.

lorem iposum dolor

Ugyanis a nők viselkedése is a velük való bánásmód szerint alakult, a kedvesség belőlük is kedvességet és magabiztosságot váltott ki. A kísérlet szép példája az önmagát beteljesítő jóslat jelenségének lásd A baj ott kezdődik, hogy az előnytelen külső elutasítást is vált ki a környezetből, és a barátságtalan, gátlásos vagy agresszív viselkedés ennek az elutasításnak lehet a következménye.

Kit tartunk szépnek?

Köszönjük, üzenetét elküldük a szerzőnek. Bezárás Köszönjük, üzenetét elküldük a címzettnek.

Az egyik sok elégedetlenséget és a gyerekek körében csúfolódást is kiváltó tulajdonság a kövérség, illetve a soványság. Alsó tagozatos gyerekekkel egy kísérletben Staffieri,idézi Hetherington et al.

Ezért nem tudunk lemondani a státusszimbólumokról

A gyerekek ezek alapján is véleményt formáltak, és az arányos testalkathoz kedvező tulajdonságokat és viselkedési hajlamot, a kövérhez kellemetlen jellemzőket társítottak.

A sovány alkat esetén a fiúk és lányok közt különbség volt, míg a fiúk kedvezőtlen, a lányok kedvező tulajdonságokat társítottak a sovány alkathoz. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a nők körében divat a soványság. Ezt egyébként énképvizsgálatokban is tetten érték a kutatók, amíg a férfiak a testalkatukat az ideálishoz közelinek tartották, addig a nők az ideális alkatot a sajátjukénál soványabbnak ítélték Cole és Cole,