Marxizmus – Wikipédia

A marxizmus nézete

A híres marxista filozófussal, Daniel Bensaïd készített interjút a Vprejod orosz marxista lap. Az interjú első része, magyarul. Vperjod : Melyek a marxizmus örökségének azon aspektusai melyek végleg a múlthoz tartoznak és melyek azok, melyek ma is megállják a helyüket?

Itt nem egyszerűen eltérő olvasatokról vagy interpretációkról van szó, hanem teoretikus különbségekről, melyek gyakran antagonisztikusan szembenálló politikai meggyőződéseket takartak.

a marxizmus nézete

Ahogy Jacques Derrida mondta, valaminek az örökségét nem egyszerűen megőrizzük és átadjuk a következő generációk számára.

Az örökség hozza létre az örököseit és az örökösök hozzá létre az örökséget. Mi az, ami ma minden bizonnyal idejétmúlt Marx örökségében? Először is egy bizonyos társadalmi optimizmus : az a meggyőződés, hogy a kapitalizmus fejlődése majdhogynem mechanikus módon magával hozza a munkásosztály számbeli növekedését és koncentrációját — és hogy ez az osztály egyre szervezettebb és egyre öntudatosabb lesz. Egy évszázados tapasztalataink megmutatták a proletariátuson belüli megosztottságok és különbségek fontosságát.

A kizsákmányolt osztályok egysége nem természeti adottság, hanem harc és építkezés kérdése. Ez persze bonyolult probléma, hiszen ma e szavaknak nem az a jelentése, mint ami Marx tollán volt. Marx idejében és a Felvilágosodás szótárában a diktatúra, éppen az ellentétét jelentette az önkényuralomnak. Egy régi megbecsült, Római Birodalom-kori kifejezés volt : a különleges hatalom átruházását jelentette meghatározott időre, semmiképpen sem egy határtalan hatalom kifejeződését.

Persze egyértelmű, hogy a XX. A proletárdiktatúra fogalma Marx számára tehát távolról sem egy intézményes hatalmi rendszert jelentett. Inkább stratégiai jelentése volt, a szakítás kívánta megtestesíteni, amely a régi társadalmi és jogi rend és az új között létre kell hogy jöjjön. Ebből a nézőpontból a proletárdiktatúra nem más, mint a különleges hatalom sajátos proletár formája.

Végezetül, gyakran halljuk, hogy Marx jó közgazdász lehetett volna vagy voltvagy kivételes filozófus, de csapnivaló politikus. Marx a politikára inkább úgy a marxizmus nézete, mint eseményre mint forradalmakra és háborúkra és a politizálás különböző innovatív formáinak folyamatos feltalálására. Ez a rövidre zártság kétségkívül jelentkezik Leninnél is elég, ha az Állam és a marxizmus nézete gondolunkamely nehezen tette lehetővé, hogy elgondoljuk az átmenet jogi és intézményi eszközeit, összetevőit.

Márpedig az összes XX. Ami a marxi örökség aktualitását illeti, hát ez meglehetősen egyértelmű kérdés. Marx aktualitása a Tőke aktualitása, a politikai gazdaságtan kritikájának aktualitása : a tőkének, mint social killer-nek, belső, személytelen logikájának a megértése. Vagy másképp : a tőkés globalizáció logikájának felfogása.

Most egy olyan korszakban élünk, mely erősen emlékezet erre az új technológia létrejöttével az internettel és az űrkutatással, a pénzügyi spekulációkkal és a sorozatos botrányokkal, a világméretű háborúkkal stb. De ott, ahol a legtöbb, csak felszínt kapargató újságíró megáll, ott segít bennünket a marxi kritika, hogy megértsük a dolgok logikáját, azaz az egyre szélesebb alapokon újratermelődő és egyre gyorsabban felhalmozódó tőkerendszert.

a marxizmus nézete

Ebből ered, hogy a mégoly racionálissá vált munkamegosztási rendszer és a technikai fejlődés egyre irracionálisabb világot eredményez. A társadalmi válság azaz, hogy az egyre növekvő termelékenység egyre fokozottabb társadalomból való kizártságot és szegénységet eredményez, nem a szabad idő növekedését és a környezeti válság azaz, hogy lehetetlen a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás a Tőzsde vagy a Nasdaq pillanatnyi hangulata alapján mindennek kiáltó bizonyságát adja.

Ezen történelmi válság mögött, mely éppúgy fenyegeti a bolygónk, mint az emberi faj túlélését, ott találjuk a kapitalista tulajdon saját magából fakadó korlátait is.

  1. A sorozatban eddig huszon­nyolc író verseskönyve, elbeszéléskötete, regénye, színdarabja, tanulmánya, publi­cisz­ti­kai írása, fordításkötete jelent meg.
  2. Egy sokat vitatott ideológia vázlata és oktatása a középiskolában Bevezetés, szemléleti kérdések Kevés olyan ideológia, gondolatkör van az emberiség történetében, amely olyan mennyiségű és hevességű viták középpontjában állott volna, mint a
  3. Meghatározása[ szerkesztés ] A marxizmus—leninizmus a saját magára vonatkozó meghatározása szerint a munkásosztálynak a tőkés osztály elleni forradalmi harcára és a szocialista társadalom építésére vonatkozó elmélete és gyakorlata; a kommunista és munkáspártok elvi programja, a kommunista világnézet elmélete.

Míg a munka közösségivé válása sosem látott szintet ért el, addig a bolygónk privatizációja nem csak a szűken vett termelésé, hanem a szolgáltatásoké, a téré, az élő embereké, a tudásé a fejlődés korlátjává és a szükségletek kielégítésének gátjává vált. Vperjod : Melyek azok a legfontosabb teoretikus problémák, melyekre ma a marxizmusnak válaszokat kell találnia?

Bevezetés, szemléleti kérdések Kevés olyan ideológia, gondolatkör van az emberiség történetében, amely olyan mennyiségű és hevességű viták középpontjában állott volna, mint a A marxizmus a történelem egy meghatározott periódusában, a Internacionálé révén a munkásosztály hivatalos ideológiájának számított, annak idején minden valamirevaló baloldali gondolkodó marxistának vallotta magát, még az eltérő nézeteket is csak ehhez viszonyítva lehetett meghatározni.

Daniel Bensaïd : Olyan problémákról szeretnék inkább beszélni, melyeken dolgoznunk kell, tudván, hogy a válaszadás nem olyan egyszerű. Azért mert ezek megválaszolása nem csak teoretikus, a marxizmus nézete gyakorlati válaszokat is igényel. Ha létezik egyáltalán megoldásuk, az az emberek millióinak és millióinak közös képzeletének és tapasztalatának az eredménye lesz. Először is persze az ökológiai probléma.

Ha vannak is Marxnál az egyirányú, absztrakt fejlődés-koncepció kritikájának nyomai az es kéziratai első oldalain és annak a meggyőződésének kifejeződése is jelen van, hogy tőkés társadalmi viszonyok között minden fejlődésnek megvan a maga árnyoldala a Tőke mezőgazdasággal foglalkozó részeibenmégis azt kell mondanunk, hogy sem ő, sem Engels, sem Lenin, sem Trockij nem építette be elméletébe a természeti küszöbök és határok kérdését.

Az ő vitájuk logikája a malthusiánizmus reakció ellen irányult, amely afelé lökte őket, hogy elméletük nehézségeit a végtelen fejlődés koncepciójával oldják meg. Márpedig a tudományos felfedezések ma már arra intenek minket, hogy nagyon is vegyük komolyan a világméretű folyamatok visszafordíthatatlanságának kérdését.

Senki sem lehet manapság biztos abban, hogy az ökoszisztémában, a biológiai sokféleségben, az éghajlati egyensúlyban okozott károk még visszafordíthatóak. Manapság még fontosabb arra tennünk a hangsúlyt, hogy természeti lény, azaz sorsa ökoszisztéma-béli környezetétől függ. Ezenkívül fontos, hogy újragondoljuk a politikai szféra térbeli és időbeli változásainak stratégiai következményeit. Persze létezik a politika időbeli dimenziójának számottevő irodalma a gazdasági korszakolástól ciklusok, a tőkéstermelés szakaszai, az ennek megfelelő szociális politikák stb.

Ezzel szemben, Henri Lefebvre úttörő munkássága ellenére sem jött létre a társadalom térbeli újratermelődése változásainak teoretikus leírása. A globalizáció manapság újraalakítja a társadalom térbeli elrendeződését, újraosztja a hatalmi központokat, az egyenlőtlen fejlődés új módozatait hozza létre. Ezek sokkal inkább emlékeztetnek az egyenlőtlen fejlődés régi módozataira, amelyek persze mindig a tőke felhalmozódásának szolgálatában állnak.

A harmadik nagy téma a munka fogalmának átalakulását érinti, mind a munkaerő irányításának technikai-proceduáris-ellenőrzési kérdései, mind a szellemi és fizikai munka viszonya újraalakulása nézőpontjából.

Ebben a szűkebb értelmében célul tűzhetjük ki a munka felszabadítását, és a felszabadulást a munka alól, a munka hasznának a marxizmus nézete tételét és ezzel a felszabadulást a bérmunka rendszere alól. Arról van tehát szó, hogy ki kell gondolnunk e tevékenység olyan formáit, melyek a munkát kreatívvá teszik, mert igen csak kérdéses, hogy létezhet-e szabad és kifejlett élet, ha maga a munka elidegenedett marad.

A negyedik problémánk a világ megváltoztatására irányuló stratégáit, stratégiákat érinti. Végeredményben a berlini fal leomlását és a Szovjetunió bukását követő eufórikus, mámoros pillanat másnapján a nagy liberális ígéret elveszítette minden hitelességét.

Az állandóvá vált rendkívüli helyzet vagy háborús állapot csak a másik oldala ugyanennek a krízisnek. Az antiglobalizációs mozgalmak kialakulása csak a látható jele volt ennek a csődnek : a világ nem eladó, the world is not for sale Ezzel szemben, azonban nagyon is valós kételyek léteznek azt illetően, hogy mit kellene tennünk a világ folyásának megváltoztatása érdekében anélkül, hogy megismételnénk a XX századi szocializmusok hibáit, vagy éppen hogy azok karikatúráivá váljunk.

Újra kell tehát gondolnunk a rendszer ellentmondásainak és a bennük cselekvő mozgalmak és szereplők sokszínűségének, a köztük létrejövő szövetségek kérdését, anélkül, hogy elfeledkeznénk az osztályharc központi ellentmondásáról.

Marx – ma (Z-füzetek/)

Újra meg kell vizsgálunk a társadalom és a politika közti viszonyt is, elgondolkodunk a hegemónia fogalmáról, az egységfront kérdéseiről, elmélyíteni a gondolkodásunkat a politikai és a társadalmi állampolgárság kérdéseiről, mindazokról a meg nem oldott vitákról, melyet a III. Internacionálé vagy éppen Gramsci Börtönfüzetei hagytak ránk Széles program, melyben csak úgy tudunk előre lépni, ha feldolgozzuk a harc és a szervezet összefüggésének új tapasztalatait. Természetesen — és ez már az előző pontból következik — újra meg kell vizsgálnunk a modern társadalmakban lejátszódó bürokratizálás jelenségét és annak a társadalmi munkamegosztásban rejlő gyökerét.

Egy felszínes megközelítés arra utalhatna, hogy a bürokratizálódás jelensége manapság leginkább a kevésbé fejlett társadalmakat fenyegeti, ahol a pártforma továbbra is uralkodó marad.

Valójában minél inkább fejlettebb egy társadalom, annál inkább kifejlődnek benne a legváltozatosabb bürokratikus formák : állami bürokrácia, közigazgatási bürokrácia, a tudás, vagy éppen a tudás definiálásának bürokráciája. A társadalmi szervezetek szakszervezetek, nem kormányzat szervezetek éppoly bürokratikusak, mint a politikai pártok. Ezzel szemben a pártok vagy akár hívjuk őket bárhogy, a marxizmus nézete mozgalomnak, egyesületnek, ez mit sem számít nagyon is lehetnek a pénz hatalmának, vagy a média gépezetének — mert a média is az új bürokrácia egy formája — való ellenállás kollektív formái.

a marxizmus nézete

Döntő momentum hogy meg a marxizmus nézete találnunk a hatalom és a politikai deprofesszionálódásának formáit, azaz el kell törölnünk a hatalmi posztokkal járó erkölcsi és anyagi privilégiumokat, meg kell valósítanunk ezek folyamatos körforgását. Persze nincsenek ebben a kérdésben mindenható gyógyszerek, vagy biztos orvosságok.

Mindösszesen folyamatos éberségre van szükség és olyan szabályok bevezetésére, melyek gátat vethetnek a bürokratizálódásnak, a valódi megoldás csak hosszú távon lehetséges, azaz a társadalmi munkamegosztás rendszerének gyökeres átalakításával, a munkaidő kényszerének drasztikus csökkentésével.

a marxizmus nézete

Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához fontos — gyakran elfelejtett, vagy meg sem ismert — forrásokat találunk Marxnál és a marxistáknál. De persze ugyanolyan érdekes impulzusokat kaphatunk más eszmei forrásokból is, a gazdaság-elmélet, az ökológia, a gender-kutatás, a kritikai ökológia, a poszt-koloniális kutatások vagy éppen a pszichoanalízis területéről.

Ha előbbre akarunk lépni, folyamatos dialógusban kell állnunk Freuddal, Foucault-val, Bourdieu-vel és még sok mindenki mással.

Az interjú második részében a mai marxista teoretikusokról, a tőke-munka ellentétének jelenkori szerepéről, a társadalmi mozgalmak jelentőségéről, a pártforma kérdéseiről lesz szó. Hamarosan jön. Vperjod : Kik, Ön szerint, az elmúlt évtizedek legfontosabb marxista teoretikusai, és melyek a legfontosabb hozzájárulásaik a marxizmus fejlődéséhez? Daniel Bensaïd : Egy dicsőségtábla, érdemek kiosztása vagy egy hit-parádé a legfontosabb marxista tanulmányokkal napjainkban már elég steril valami lenne.

Először is azért, mert az intellektuális munka közösségivé válása már nem teszi lehetővé, hogy egyes « vezető teoretikusokat », « nagy intelleketueleket » mint amilyen a korban Sartre vagy Lukács volt kiemeljünk. Ez inkább egy pozitív fejlemény, a teoretikus viták és értelmiségi lét demokratizálódását mutatja.

Így manapság nehéz igazi nagy figurákat említeni. Ezzel szemben sokkal szélesebbé vált azonknak a munkáknak, kutatásoknak a köre melyeket Marx, vagy a marxizmus inspirált a lehető legváltozatosabb területeken, a nyelvtudománytól a pszichológián, a történelmen vagy a földrajzon át a közgazdaságtudományig.

Több tucat nevet kellene tehát felsoronom, gyakran konkretizálva a megfelelő tudományterületet, ahol alkottak, hiszen valószínűleg a « totális értelmiségi » álma illúzióvá vált, azonban a « kollektív értelmiségi » szerepe győzelmet aratott. De egy másik ok is igen nehézzé teszi, a marxizmus nézete konkrét választ adjak a kérdésére. Ők mindannyian a társadalmi mozgalom « organikus értelmiségiei » voltak, azaz az elméletet és a gyakorlatot egyesítő mozgalmárok.

Márpedig, a nemzetközi szinten is érvényesülő sztálini reakció és a munkásmozgalom nagy vereségei a gyakorlat és az elmélet hosszú távú elválását eredményezték.

Ez a kérdés alkotja Perry Anderson a hetvenes években megjelent, a « nyugati marxizmusról » szóló kis könyvecskéjének központi témáját. Ezek az értelmiségiek, a marxizmus nézete hogy meg kívánták őrizni a gondolkodási szabadságukat és a teoretikus aktivitásukat, néhány tiszteletreméltó kivétellel, távolságot tartottak a gyakorlati mozgalomban való elkötelezettségtől, vagy ha mégis résztvettek abban, akkor általában fel kellett áldozniuk ezért a lelkiismeretüket és a teoretikus munkájukat.

A francia értelmiségiek és a kommunista mozgalom kapcsolatának története ennek a tragédiának a története : Paul Nizan, Henri Lefebvre, a szürrealisták, Pierre Naville és a többi « útitárs » értelmiségi története ennek a tragádiának a része. A marxizmus nézete a hatvanas években, hogy megszabaduljon a pártbéli ortodoxia gyámságától, teoretizálta ezt, és szigorú határvonalat húzott az elmélet és a gyakorlati tevékenység közé.

Mi manapság már azt remélhetjük, hogy magunk mögött hagytuk ezt a sötét 4. látás, ahogy az ember látja. Az altermundialista mozgalom kialakulása új lehetőséget nyújt az újjászülető társadalmi mozgalom és egy valódi élő teória találkozására : komplexusok és cenzúra nélkül.

A marxizmus nézete kétségkívül egy olyan randevú, amelyet jó volna nem elszalasztani. Vperjod : A kilencvenes években a közvélemény jó részében elterjedt az a nézet, hogy a munka és a tőke konfliktusa többé nem alkotja a jelenkori társadalom legfontosabb problémáját. Mit gondol erről? Daniel Bensaïd : Többféleképpen is lehet közelíteni ehhez a problémához.

Ő maga az. Az ember magát az élettevékenységét akarása és tudata tárgyává teszi. Tudatos élettevékenysége van. A jövő titka pedig az, hogyan fog az ember — a tagadás tagadása révén — atomizált, elidegenült világából kitörve egy magasabb fokon újra társadalmi, nembeli lénnyé válni.

Az említett népszerű nézet gyakran egy szociológia fejlődés konstatálásból indul ki : a fejlett országokban az ipari proletariátus arányának relatív csökkenéséből. Ez egy valóságos fejlemény Franciaországban az arányuk 33 százalékról 25 százalékra csökkentmindazonáltal ez még mindig az aktív lakosság egynegyede, másrészről nemzetközi szinten éppen ellenkezőleg, a városi és a vidéki proletariátus számának növekedését figyelhetjük meg.

A proletariátus számbeli zuhanásának, a marxizmus nézete eltűnésének a benyomása gyakran egy restriktív, sőt munkásközpontú, osztálydefiníciónak az eredménye. Márpedig Marxnál nem egy pozitivista szociológia osztálykoncepciójáról van szó, hanem dinamikus társadalmi viszonyokról, ahol mi a látásélesség 04 osztályok csak harcukban léteznek.

Ha a termelőeszközök tulajdonviszonyát, a marxizmus nézete bérmunka formáját és szintjét, a társadalmi munkamegosztás helyét vesszük szemügyre, akkor azt kell mondanunk, hogy a tercier szektor munkásainak többsége melyek közül egyre több a nő proletár abban az a marxizmus nézete jelentésben, melyet Marx adott a fogalomnak. Igen gyakran összekeverjük a szervezeti meggyengülést és az osztálytudat visszaszorulását melyek a társadalmi és politikai vereségek következményei magának az osztályharcnak a visszafordíthatatlan hanyatlásával.

Ez azt jelenti, hogy a lehető legnagyobb figyelmet kell fordítani a szervezet és az osztálytudat előtt manapság tornyosuló akadályokra : a társadalmi élet privatizációjára és individualizációjára, a munka rugalmassá válására, a munkaidő és a munkabér formáinak individualizálódására, a munkanélküliség és az időleges munka nyomására, az ipar decentralizálódására, a termelés szerkezetének megváltozására A munka-tőke viszony mégis központi jelentőségű maradt napjaink társadalmában.

Én mégsem használnám a « központi konfliktus » kifejezést, mert ezzel azt a benyomást kelteném, hogy a többi konfliktus « másodlagos » jelentőségű. Inkább azt mondanám, hogy a konfliktusok sorozata más idősíkban más történlemi lépcsőfokon jelentkezik, azonban nagyon is összefüggésben van a munka-tőke viszonnyal « felüldeterminált », hogy a régi Althusser kifejezést használjam, a tőke domináns logikája által  : ilyen a nemek közti viszony, ember és természet, vagy az egyén és a közösség közti viszony.

A valódi probléma az, hogy hogyan fejezzük ki ezeket az ellentmondásokat. A Szociális Fórumokon miért lépnek fel spontánul közösen a szakszervezetek, a feminista mozgalmak, a környezetvédelmi egyesületek és a kulturális mozgalmak? Éppen azért mert a nagy egyesítő erejük a Tőke logikája okozta látás-helyreállítás 2.

rész sorozata, a társadalom minden viszonyát árucikké változtató logika. De ennek a konvergenciának úgy kell jelentkeznie, hogy megmaradjon a különböző mozgalmak specialitásának elismerése.

Tartalomjegyzék

Mellesleg van a marxizmus nézete a a marxizmus nézete egy ideológiai harcbéli összetevője is. Ha elfogadjuk a szociológusok, péládul Bourdieu, gondolatát, hogy a társadalmi viszonyokat nem csak a dolgok valós állapota, hanem a reprezentációjuk is meghatározza, akkor szükséges, hogy feltételezzük, hogy ezeknek a reprezentációknak van egy valós alapjuk.

a marxizmus nézete

A társadalom osztályokban való reprezentációjának masszív érvei vannak, mind az elméletben, mind a gyakorlatban. Így elég meglepő, hogy állandóan bizonygatni kell a proletariátus létét, vagy nemlétét, miközben a burzsoázia, vagy a tőkések a marxizmus nézete egyértelmű : elég tanulmányozni a különböző járadékok, juttások rendszerét, hogy biztosak legyünk létezésükben!

Az osztályharc mai aktivitásának hangsúlyozása egyértelmű téttel bír : szolidaritást létrehozni a rasszok, nemzetek, vallások által szétszakított emberek között.

Akik nem akarnak hallani az osztályharcról, azok ezzel szemben előszeretettel beszélnek törzsek, etnikumok, vallások háborújáról, vagy a kultúrák harcáról.

Ez egy egészen félelmetes visszafejlődés, amely sajnos az egész világon kialakulóban van. Az osztályharc nemzetközisége bizony az anyagi nem csak a morális alapja a tőkés globalizációra adandó válasznak. Vperjod : Milyen csatlakozási pontokat lát manapság a marxista elmélet és a tömegmozgalmak között?

Daniel Bensaïd : Úgy hiszem, hogy « kemény magjában » azaz « a politikai gazdaság kritikájában » és a tőkés felhalmozás leírásában a marxi elmélet maradt a legjelentősebb a marxizmus nézete a liberális globalizáció és következményeinek értékeléséhez. Aktuálitása, mint mondottam, maga a Tőke. Mellesleg a marxizmus inspirálja a legtöbb társadalmi mozgalmat, mégha ezzel gyakran nincsenek is tisztában.

Mi az a marxizmus? (És dióhéjban?)

A történész Fernand Braudel már hangsúlyozta, hogy a marxi kategóriák mennyiben meghatározzák mai világlátásunkat, még a marxizmus ellenfeleinél is. A filozófus Jacques Derrida pedig ban a következő formulában foglalta össze ezt a jelenséget : « Nincs jövő Marx nélkül.

Árkádia - Történelem oktatási portál

Milyen látásmódja van az embernek?, ellene, túl rajta A marxi teória nem az utolsó szó kortárs társadalom megértésében, de egy kikerülhetetlen lépcsőfok. Paradox, hogy a liberális teoetikusok, akik Marxot « döglött kutyának », divatjamúlt, kiöregedett gondolkodónak tartják, nem tudnak mást szembe szegezni vele, mint a klasszikus közgazdaságtan képviselőit, XVII.

Marxnak bizonyára megvolt a a marxizmus nézete ideje. Néhány illúziónak, így például a tudományba, a fejlődésbe vetett hitnek, minden bizonnyal rabja volt. De a tárgy természetét illetően, melyet kritika alá vett — azaz a tőkés felhalmozás és logikája tárgyának — meghaladta saját korát és megjósolta a miénket. Ebben az értelemben a marxizmus nézete kortársunk és sokkal fiatalabbnak és stimulálóbbnak tűnik, mint számtalan ál-újdonság, mely a megjelenése másnapján divatjamúlttá válik.

Vperjod : Hogyan értékeli a jelenkori széles értelemben vett szocialista mozgalmakat, és a tényt, hogy úgy tűnik, ezek fontosabb szerepet játszanak a kapitalizmus elleni harcban, mint a politikai pártok? Mit gondol ezeknek a pártoknak a jövőjéről, és egy új Internacionálé lehetőségéről? Daniel Bensaïd : Először is egyet kellene értenünk abban, hogy mit nevezünk « széles értelemben vett szocialista mogalomnak ».

Most valószínűleg a kezdetén vagyunk egy emancipációs mozgalom teoretikus és gyakorlati felépítésének egy tragédiákkal és vereségekkel teli évszázad után. Bizonyos értelemben az lehet a benyomásunk, hogy mindent a nulláról kell újrakezdenünk. Egy párt, mint a brazil Munkáspárt, amely a nyolcvanas évek végén, a katonai diktatúra bukása után jött létre, és amely a hetvenes évek gyors iparosodásának volt a terméke, eléggé hasonlatos az előtti német szociáldemokráciához : ugyanaz a tömegpárti karakter és széles belső ideológiai spektrum jellemző rá.

Navigációs menü

De mi most a XXI. Nem tudjuk meg nem történtté tenni, vagy egyszerűen zárójelbe zárni. Ez a Munkáspárt már egy negyed évszázados bürokratizálódás terméke, korunk ellentmondásai, a hatalmi viszonyok, Latin-Amerika szerepe a nemzetközi imperializmus újjászerveződésben rányomták a bélyegét jellegére. Az első időkben, az ellenállás kialakulásának idején, a társadalmi mozgalmak hatékonyabbnak és konkrétabbaknak tűnnek, mint a pártszervezetek.

A feltűnésük egy új korszak kezdetét jelzi, amely nélkül semmi sem volna lehetséges.