„Vak vagyok, de boldogulok!” – 10 film a vakságról | zonataxi.hu

Látás, mint a film révén

Érdeklődési és kutatási területei: a személyközi és a nem verbális kommunikáció, mise-en-scène és vizuális szemiotika, a film és filmelmélet interdiszciplináris megközelítései, távol-keleti filmművészet.

 • Külső látás
 • A filmi moduláció, avagy a tárgyak születés
 • Látás, mint a film révén, Gyógyítja a látást műtét nélkül
 • Testnevelés látássérült
 • Az abszolút látás kialakulása
 • Melyik agyterület felelős a látásért
 • De ez vajon mindig is így volt?

Több, kognitív elkötelezettségű tanulmány szerzője, illetve Tarnay László mellett másodszerzője a Specificity Recognition and Social Cognition c. E-mail: tompolya gmail. Érdeklődési területe: a filmképi síkszerűség-jelenség paraméterei, funkciója, kulturális, biológiai és pszichológiai bázisa az alkotói és befogadói oldalról.

látás, mint a film révén

E-mail: kapronczai gmail. A reflexivitás fogalma és alkalmazása a filmre 2.

Szám tartalom

A reflexivitás-elidegenítés esztétikumának lehetséges magyarázatai 3. A film médiuma és mint a film révén reflexivitás 4. Szempontok a reflexív megoldások jellemzéséhez 5.

látás, mint a film révén

A vizuális reflexivitás néhány filmes fajtája 6. Kissé leegyszerűsítve műalkotásnak találtatott így minden olyan holmi, amelyre műalkotásként tekint a szemlélő. Az viszont tény, hogy az erősen reflektált jellegű alkotások a század közepére elfogadottá és értékeltté váltak, így mint a film révén meglepő, hogy a reflexivitás eszméje és gyakorlata a XX.

Tanulmányunk célja kettős.

A filmi moduláció, avagy a tárgyak születés

Egyrészt szeretnénk a filmes közegben megjelenő reflexivitásnak az általunk ismert szakirodalomban szisztematikusan nem tárgyalt részét, a reflexivitás tisztán vagy elsősorban vizuális megjelenési formáit megvizsgálni, és megpróbálni rendszerezni azokat, különös tekintettel a kép síkszerűségének a térmélység illúziója ellenében történő érzékeltetésére. Másrészt szeretnénk megmutatni, hogy a kognitivista filmelméleti megközelítés e probléma vizsgálatakor is gyümölcsözően alkalmazható.

látás, mint a film révén

A reflexivitás fogalma és alkalmazása a filmre Maga a fogalom a latin reflectere ige származéka, amelynek jelentései: 'visszahajlik', 'önmagára hajlik'. Mai értelmében e jelentés metaforizálódik: 'öntudatos', 'önmagára utaló'. A gondolkodás önmagát önmaga tárgyává tevő, reflexívnek nevezhető formája eredetileg - legalábbis az európai kultúrkörben - valószínűleg a nyelvi önreferencia kapcsán merül fel, i.

látás, mint a film révén

Igaza van-e? A nyelvi-filozófiai jelleg nem idegen az önreflexívnek minősíthető európai filmes alkotások legismertebbjeitől, például Jean-Luc Godard sok filmjétől sem. Sőt, látásszűrés mi ez filmekben a nyelvi-gondolati, erősen explicit jellegű reflexivitást sokkal erősebbnek érezzük a gyakran finomabb megoldásokon alapuló, tipikusan nem európai vizuális reflexivitásnál l.

Stam xii-xiii. Így az említett szerzők, Christian Metz és Robert Stam reflexívnek tekintenek számos filmet többek között Woody Allen, Rainer Werner Fassbinder, Federico Fellini, Jean-Luc Mint a film révén, Alain Robbe-Grillet, François Truffaut vagy Andrzej Wajda munkásságából, amelyek a nem-lineáris történetvezetéstől, a film és a benne elbeszélt vagy említett történet egymásba fonódásától a rejtett vagy explicit idézeteken és hivatkozásokon, illetve a szereplői és rendezői kommentárokon át a filmkészítés, a mise-en-scène [4] filmes ábrázolásáig, a néző közvetlen megszólításáig és a nyílt filozofálásig különböző sajátosságaik okán kerülnek vizsgálatuk látóterébe.

Metz főként az enunciáció-elmélettel pl.

Szám tartalom

Metz szerint a film önmaga adja elő képeit: eltérően attól, ahogy a hanghoz szükségszerűen beszélő alanyt kapcsolunk, a képek egyszerűen csak jelen vannak, ottlétüket a néző nem a rendezőtől eredezteti, meg sem fordul a fejében, hogy a látottakat a rendező éppúgy a semmiből teremtette volna, ahogyan a beszélő a szavakat teremti.

Emellett a filmnek saját, belső utalásrendszere van, mondja Metz, deiktikus működése szintén nem a beszélt nyelvééhez hasonlít. Stam a szépirodalmi reflexivitáshoz Don Quixote, Tristram Shandy viszonyítva közelíti meg a filmes reflexivitást, s mindkettőnek alapvetően - bár nem kizárólagosan - három módját különbözteti meg: a játékos ludicagresszív és didaktikus nemeit Stam xvi-xvii.

Stam xiv-xv. mint a film révén

Film és képzőművészet

Ezek jellemzésekor ugyanis nem önmagában reflexivitásról - értsd: önreferenciáról, a saját magára utalásról, az önmagával való foglalkozásról - beszélhetünk, hanem a reflexivitáshoz vezető elidegenítésről, a befogadói folyamatban keltett diszkontinuitásról, annak megakasztásról, s ennek következményeként az általában vett filmes alkotási mechanizmus tudatosításáról.

Bár megjegyzésünket a pontosítás szándéka vezeti, s nem kívánhatjuk, hogy a szakirodalomban meggyökeresedett terminológiát pontatlansága miatt feladják, jelezzük, a reflexívnek nevezett filmek egy részénél a kifejezés csak metonimikus, jelentéssűrítő értelmében helytálló. Godard Csendőrökvagy ha alkotottságuk nem is domborodik ki szembeötlően pl.

Az alkotói tudatosságnak a szóhasználat mögött meghúzódni látszó feltételezése viszont több problémát is felvet. Ami előttünk áll, érvel Barthes és Foucault, amivel szembesülünk, nem valaki műve, hanem szöveg - mint utaltunk rá, ilyesfajta feltevés bujkál Metz enunciációelmélet-kritikája mögött is - egy önálló, az alkotójáról levált rendszer, autonóm locus a szépirodalmi térben, amelyet ezer és ezer szál köt e tér más helyeihez vö.

Genette A feltételezett szerzőt az adott szöveg bejártával látás rekonstruálni lehet, de a szerző személyéből való kiindulás alternatívája elvettetik. Ha azonban valóban a fenti, metonimikus szemlélet áll az uralkodó szóhasználat hátterében, akkor a szemlélet saját logikája szerint ti. Eme észjárás fényében a reflexivitás fokozat kérdésévé válik.

„Vak vagyok, de boldogulok!” – 10 film a vakságról

Többé-kevésbé minden film reflexívnek minősül - ám ezt a következtetést ingyenes szemvizsgálat pécs fogadhatjuk el. Egy másik érv az alkotói tudatosság ellenében a film képiségéből, a filmnek a valósághoz való viszonyából ered. Ezek a véletlen elemek később mégis félrevihetik, új utakkal gazdagíthatják az értelmezést, sőt értelmeződhetnek egyenesen az alkotói tudatosságról bizonyságot tevő reflexív mozzanatokként is.

Nyilvánvaló, hogy a film esetében az ábrázolás anyagának kontrollja mindenképpen kisebb, mint például a regénynél, ahol az trikromatikus látás minden kifejezést gondosan megválaszthat.

 • Az elektromos berendezések látási szabványai
 • Látás, mintha a film révén.
 • Reprezentáció, illúzió és film
 • Emlékeztető a látásra
 • Ami a látáshoz szükséges
 • Az A-vitamin hiányával a látás romlik
 • Füzi - Török: Bevezetés az epikai szövegek és a narratív film elemzésébe Látás, mintha a film révén.

Látás azokban a - többnyire távol-keleti - filmekben, amelyekre figyelmünket jelen írásban összpontosítjuk a javasolt kategóriarendszert l. A nem szándékos megoldások ilyesfajta hatását általános törvényszerűségből fakadónak véljük, és enyhén relativista álláspontot foglalunk el: a környezetünk kínálta, első cseppjeiben szinte az anyatejjel magunkba szívott, ám rendszerint több évtizeden keresztül elsajátított kultúra erős hatással van a tág értelemben vett gondolkodási és megismerési rendszerünkre, a helyi művészeti jellegzetességek révén a szépséggel kapcsolatos elvárásainkra is.

Hisz - ha megengedtetik nekünk az ilyen nagy léptékű általánosítás - az egyébként az önreflexivitásra is jellemző paradoxalitás, valamint a mint a film révén járó feloldhatatlan titokzatosság és érthetetlenség tudomásul vétele inkább sajátja a távol-keleti gondolkodásnak gondoljunk például a zen-buddhista tanító példázatokra, Miklósmint a mindennek a végére járni törekvő, lineáris és racionális európai okoskodásnak.

 1. Szabadbölcsészet
 2. Reprezentáció, illúzió és film
 3. Cinema Journal 32 Winter no.
 4. A látás romlott fáradtság
 5. „Vak vagyok, de boldogulok!” – 10 film a vakságról | zonataxi.hu
 6. Mi a látássérültek látása
 7. Látórács a szem előtt

Mert ha a szerzőtől mint alapvető, tulajdonképpen egyetlen biztos tájékozódási ponttól eltekintünk, akkor végképp nem tudjuk bizton megállapítani, hogy egy adott befogadó számára egy adott film melyik része tűnik majd reflexívnek.

Mindez feltehetően a befogadónak az adott művészetben szerzett jártasságától látás általában véve a kulturálisan befolyásolt érzékenységétől függ. Feltevésünk szerint az, hogy egy-egy filmes megoldás egy adott befogadó számára mennyire emelkedik ki reflexív megoldásként, attól is függ, milyen mélyen fekvő, mennyire alapvető feltevéseiből zökkenti ki, azaz mitől idegeníti el.

Általánosságban úgy tűnik, hogy a főárambeli szórakoztató filmek kialakította filmes kódok és konvenciók viszonylag konkrétak és megragadhatók, így az ezekkel kapcsolatos elvárások ellenében haladva egészen könnyű elidegenedési hatást elérni a nézőnél. Ezek a reflexív megoldások igen szembetűnők, csak a valóban tapasztalatlan néző nem észleli őket.

Látás, mintha a film révén. Reprezentáció, illúzió és film

A reflexivitás némileg szubtilisebb formái között olyanokat találunk, amelyek az emberi gondolkodásba és kognícióba mélyebben beágyazódó feltevéseket használnak ki, a mint a film révén született vagy endogén meghatározottságoktól a kvázi automatikussá váló, mint a film révén tanult elvárásokig.

Ez utóbbiakat az alábbiak formálhatják vagy mint a film révén meg: a a néző kultúrájának expliciten számon tartott szokásai pl. HallTuan ; illetve c tisztán és általánosan az ember biologikumára jellemző percepció-kogníció mechanizmusai.

Néhány példa: gyakran humorosan idegenít el Bunuel az evési vagy társasági viselkedési szabályok, de általában a kulturális hagyomány kapcsán pl. A burzsoázia diszkrét bája, Öldöklő angyalakinél nem feltétlenül az elidegenítő megoldások kifinomultságát, hanem a kifigurázandó szokásokat kiszemelő leleményt és a kifigurázás mértékét értékeljük.

Az efféle, az a pontban felsoroltakhoz kapcsolódóan megütközést és reflexiót kiváltó filmek a tartalom szintjén érik el hatásukat vö.

látás, mint a film révén