Az elektromos berendezések látási követelményei,

Az elosztóhálózat kV-os feszültségszintű része. Idegen vállalkozó Az a vállalkozó, amelyik az üzemeltető hatáskörébe tartozó berendezéseken, létesítményeken megbízás alapján állandó vagy alkalmi munkát végez, és dolgozói nem tartoznak az üzemeltető saját személyi állományába.

Ideiglenes berendezés A létesítés szempontjából Ideiglenes az a berendezés, amely korlátozott időtartamú, de legfeljebb másfél éves használatra készült, továbbá az a végleges berendezésrész, amelyet a teljes, végleges berendezés elkészülte előtt valamilyen kényszerítő ok célszerűség miatt átmenetileg feszültség alá, illetve üzembe helyeznek. Karbantartás A berendezések tervszerű, megelőző állagmegóvása, javítása, tisztítása, a szükséges cserék és pótlások elvégzése, esetenként az üzemi hiba elhárítása üzemzavart megelőző karbantartásde nem jelenti a berendezés élettartamának vagy kapacitásának számottevő bővítését.

Karbantartó személyzet Azon - az üzemeltető munkajogi állományába tartozó - személyek összessége, akik a villamosművi berendezések állagának megóvásával, javításával, cseréjével, pótlásával kapcsolatos munkát rendszeresen műhely, laboratórium vagy alkalmilag összevont vagy nagy karbantartás idején stb. Kezelési útmutató üzemeltetési vagy üzemviteli utasítás Az üzemeltető által az üzemi személyzet részére kiadott utasítás, amely a személyzet teendőire vonatkozó részletes szerelési, kezelési, üzemi és személybiztonsági előírásokat tartalmaz.

Kijárati utak biztonsági világítása [MSZ ] A helyiség menekülési útvonalának felismerhetősége és használhatósága érdekében létesített tartalékvilágítás. Kijáratjelző irányfény A menekülési irányt, illetve a kijárati ajtó helyét jelző világítótest, amely sem az utat, sem az ajtót nem világítja meg.

A villamos szerkezetek elhelyezésének követelményei

Környezeti hatásvizsgálat Az az előkészítő és részletes vizsgálati szakaszból álló eljárás, amelynek célja, hogy egy megvalósítani kívánt létesítmény, beruházás, eljárás vagy tevékenység tényleges megvalósításának megkezdése előtt annak várható környezeti hatásait előzetes környezeti tanulmányban és részletes környezeti hatástanulmányban felmérje, azokat lehetőség szerint meghatározza, értékelje, és annak alapján befolyásoló tényezője legyen a megvalósítást engedélyező vagy elutasító döntésnek.

Létesítés A villamosmű és berendezéseinek tervezése, kivitelezése, átalakítása vagy bővítése és az ehhez kapcsolódó hatósági eljárások lefolytatása.

Megszüntetés A villamosmű és berendezései végleges üzemen kívül helyezése utáni leszerelése, lebontása, a terület újrahasznosításának lehetővé tétele, és az ehhez kapcsolódó hatósági eljárások lefolytatása. Munkahelyek biztonsági világítása [MSZ ] A veszélyes munkát végző személyek szükséges látási feltételeinek biztosítására létesített tartalékvilágítás.

Dési Albert   Az alábbi tartalom archív, 6 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet képek, táblázatok stb. A villamos készülékek által okozott tüzek megelőzése címmel megjelent, az októberi lapszámunkban olvasható cikkünk folytatása következik, amelyben egyrészről lezárjuk az előzőkben megkezdett gondolatokat, másrészről megvizsgáljuk a villamos készülékek által létrehozott mágneses, illetve elektromágneses erőtereket és azok környezetünkre gyakorolt hatását. A szabványok alkalmazása az eredeti szabványtörvényt módosító Ebből következik, hogy más megoldásokat is lehet alkalmazni, akkor azonban be kell bizonyítani, hogy ezek legalább azt a biztonsági szintet képviselik, mint a szabványokban megadottak.

Munkavédelmi üzembe helyezés [ Ezen felelősségi kör az elektromos berendezések látási követelményei részei szükség esetén más személyekre átruházhatók. Próbaüzem Az üzemállapot, amikor az üzembe helyezés során vagy karbantartást követően a villamos berendezéseket, vagy azok önállóan üzemeltethető részeit előre meghatározott próbaüzemi program alapján üzemeltetik.

A próbaüzem annak igazolására szolgál, hogy a létesítmény berendezései külön-külön és együttesen is megfelelnek a szerződésben kikötött feltételek szerinti folyamatos és rendeltetésszerű üzemeltetés követelményeinek. Szükségvilágítás [MSZ ] A szokásos tevékenység folytatásához szükséges látási feltételek biztosítására létesített tartalékvilágítás.

Tartalékvilágítás [MSZ ] Az üzemi világítás 2.

az elektromos berendezések látási követelményei

Termelő [VET 3. Üzembe helyezés Új vagy nagyobb átalakításon átesett villamos berendezés ide nem értve a fogyasztói berendezést meghatározott - erőmű esetén hatósági engedélyezési - eljárási folyamat szerinti csatlakoztatása az együttműködő villamosenergia-rendszerhez. Üzembe helyezés egyszemélyi felelőse Az újonnan szerelt, átszerelt, átrendezett stb.

Üzembe helyezési engedély A munkavédelmi, munkabiztonsági, jogi és más rendeletek, szabványok, műszaki előírások, szabályzatok teljesülése és a szükséges hatósági engedélyek megléte esetén az üzemeltető illetékes, felelős vezetője által kiadott engedély.

Üzembe helyezési program Az üzembe helyezési program próbaüzemi program új vagy nagyobb átalakításon átesett villamos berendezés üzembe helyezési munkáinak lépéseit tartalmazza, amellyel csatlakozik az együttműködő villamosenergia-rendszerhez.

NGM rendelet A jogszabály mai napon

Üzemeltetés A berendezések üzem közbeni kezelése, gondozása, ellenőrzése, felügyelete és az üzemi hiba elhárítása. E Szabályzat szempontjából üzemeltetésnek próbaüzemeltetésnek minősül a Szabályzat hatálya alá tartozó berendezések villamosenergia-rendszerrel való együttműködésének teljes időtartama alatt első üzembe helyezéstől, azok megszüntetéséig terjedően minden olyan tevékenység, amely a berendezéseknek indítására, üzemben tartására, kezelésére, karbantartására, leállítására, valamint az üzemzavarok elhárítására irányul.

Üzemeltetésnek minősül a berendezések tartalékban állásának időtartama alatt végzett minden olyan tevékenység, amely a berendezések előírt paraméterek szerinti üzemkészségének megőrzését és az üzemirányító által elrendelt üzemállapot-változás feltételeinek biztosítását szolgálja.

ÍGY JUT EL AZ ÁRAM AZ OTTHONAINKBA

Üzemeltető Az engedélyes, illetve az általa megbízott természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki egy pontosan meghatározott villamos berendezést vagy berendezéscsoportot, illetve körülhatárolható berendezésrészt - a tulajdonjogtól függetlenül - saját hatáskörben állandó jelleggel vagy meghatározott időre üzemelteti kezeli. Egy bizonyos konkrét munka vagy művelet elvégzésére adott megbízás jelenti az üzemeltetői szerep jogok és kötelezettségek átadását.

Egy berendezésnek berendezésrésznek azonos időben csak egyetlen üzemeltetője lehet. Üzemi berendezés [MSZ 2. Üzemi próba Az első üzembe helyezést megelőző, vagy az üzemben volt berendezéseken később szükségessé váló olyan műveletek, amelyek a berendezések részleges vagy teljes üzembevételével járnak, az elektromos berendezések látási követelményei nem céljuk a berendezésnek vagy berendezésrésznek a termelési célú üzembevétele, hanem csupán azok kipróbálása. Üzemirányító személy Az a szakképzett és megbízott feljogosított személy, aki felügyeli és szabályozza a termelő- szállító- és elosztóberendezések, kábel- és szabadvezeték-rendszerek, és az ezekhez csatlakozó alállomások egészének vagy egy kijelölt részének üzemállapotát, utasítást ad, illetve engedélyezi az üzemzavar vagy a tervszerű munkák miatt szükségessé váló beavatkozásokat és egyéb munkákat, valamint felel a rábízott berendezés ek folyamatos üzeméért.

Elektromágneses környezetünk

Üzemi személyzet Azon személyek köre, akiket az üzemeltető az üzemi munkák ellátásával állandóan vagy esetenként megbíz, és akik az üzemeltető személyi állományába tartoznak. Az üzemi személyzet körébe tartozhat szakképzett személy és kioktatott személy. Az üzemi személyzet magában foglalja az üzemeltető üzemviteli személyzetét kezelő, irányító, kapcsolási utasításokat adó személyeketa hálózatra kijáró és ott munkát végző személyzetét, és az üzemi szolgáltató munkát szerelést, karbantartást, beszabályozást stb.

Üzemi világítás Üzemi világítás az a mesterséges világítás, amelynek célja, hogy nem kielégítő természetes világítás esetén a hely rendeltetésének megfelelő látási viszonyokat hozzon létre. Üzemviteli irányító személy Az üzemeltető által megbízott személy, aki meghatározott berendezések üzemének folytonossága, üzemvitelének biztonsága és gazdaságossága érdekében a normál üzemállapotot meghatározza, illetve jogosult az üzemállapot megváltoztatására, az alája rendelt szolgálati helyek személyzetének szükség szerint utasítást adhat.

Üzemviteli szolgálattevő személyzet Azon üzemi személyek összessége, akik a villamosművek üzemén belül szolgálati vagy egyéb utasításban meghatározott módon a villamos- és hőenergia-termelést, a villamosenergia-szállítást és -szolgáltatást közvetlenül biztosítják, az ezzel kapcsolatos berendezések üzemét irányítják, azokra felügyelnek, továbbá azok, akik a berendezéseket mindent a látásról, gondozzák, ellenőrzik.

Üzemviteli vezető Az üzemeltető által megbízott személy, aki meghatározott berendezések üzemének folytonossága, üzemvitelének biztonsága és gazdaságossága érdekében az üzemállapot megváltoztatására az alája rendelt szolgálati helyek személyzetének szükség szerint utasítást adhat. Villamos berendezést kezelő személy berendezésfelelős A villamos berendezés kezelésével, illetve annak irányításával megbízott feljogosított és azért közvetlen felelősséggel tartozó személy.

Villamosmű [VET 3. Villamos szerkezet [MSZ 2. Villamos túlfeszültség-védelem A villamos berendezések és hálózatok üzemeltetésekor a névleges üzemi feszültséget meghaladó valamennyi külső és belső eredetű légköri, kapcsolási, üzemi frekvenciájú túlfeszültség elleni védelmi módok összessége.

Biztonsági követelményeket meghatározó szabályozások 3. Általános szabályok E szabályzat tételes előírásaival együtt figyelembe kell venni a törvényekre épülő kormány- és miniszteri szintű rendeleteket és jogszabályokat. A szabványok tekintetében a 3. Az előbbieken túlmenő kiegészítő előírásokat a villamosmű engedélyesének a belső szabályzataiban kell megadnia.

Szabványok alkalmazása 3. A Szabályzat által megkövetelt biztonsági szint szempontjából a közzétett nemzeti szabványok biztonsági előírásai a mértékadók. El lehet térni a nemzeti szabványok előírásaitól, ha ugyanazt a műszaki-biztonságot más módon is lehet biztosítani.

A tervezés vagy a kivitelezés során a nemzeti szabványtól való eltérésekre a szerződő felek egyetértő megállapodása szükséges. A jogszabállyal kötelezővé tett nemzeti látásromlás hyperopia eltérést csak a jogszabályt kiadó miniszter engedélyezhet. A villamosmű belső szabályzatai 3. A villamosmű engedélyesének saját hatáskörben az 5. Ezek összeállítása során a 3. A villamosmű belső szabályzatainak tartalmaznia kell a működéséhez szükséges alapelőírásokat szervezeti felépítés, vezetési és belső irányítási rendszer, munkavégzés szabályai, feladatkörök meghatározása és ezek ellátására kijelölt személyek feladat- és hatásköre, jogállása és felelőssége, döntési és hatásköri jegyzék stb.

A villamosmű belső szabályzatai nem lehetnek ellentmondásban e Szabályzattal, és indokolt esetekben a fokozott üzembiztonság, illetve az élet- és vagyonbiztonság érdekében e Szabályzat előírásainál szigorúbb követelményeket is tartalmazhatnak. A biztonságos munkavégzés személyi feltételei 4. Alapvető személyi feltételek A biztonságos munkavégzés alapvető személyi feltétele, hogy a villamosmű engedélyese üzemi munkára kizárólag csak olyan munkavállalót alkalmazhat, aki a egészségileg alkalmas, b rendelkezik az ellátandó feladatkörhöz szükséges szakmai ismeretekkel alap- közép- és felsőfokú végzettség, villamosművi speciális képesítések, helyismeretc rendelkezik tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretekkel, d ha nem magyar anyanyelvű személy, akkor bizonyítottan érti a magyar nyelvet, és magyar nyelven a szakkifejezéseket ennek megítélése az őt alkalmazó üzemviteli vezető feladata.

Az elektromos berendezések látási követelményei alkalmasság 4. Az egészségi alkalmasságot orvosi vizsgálatokkal kell megállapítani. A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatának célja annak orvosi elbírálása, hogy a munkavállaló egészségügyi szempontból alkalmas-e az adott munkakör felelősséggel való ellátására, illetve egészségének vagy testi épségének előre látható károsodása nélküli munkavégzésre.

A villamosmű engedélyesének az előzetes, az időszakos és a rendkívüli munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatokat, valamint a kötelezően előírt foglalkozás-egészségügyi ellátást minden esetben a vonatkozó hatályos jogszabályok és előírások alapján, ezek figyelembevételével kell megszerveznie, illetve belső szabályzatban előírnia.

Szakképzettség 4.

  • Николь ехидно Посмотрела на Ричарда, откинулась на спину и не стала отвечать на последний выпад.
  • Ты по-прежнему намереваешься _сесть_ в эту поганую тележку, если мы не обнаружим другого Ричард кивнул.
  • Не совсем, - ответил Арчи.
  • Для всего прочего я сегодня крайне устала.
  • Вот, Николь, попробуй: не текила, но ничего лучшего октопауки по моим описаниям сотворить не сумели.

A villamosműnél műszaki-biztonsági szempontból az egyes munkaköröket szakmai képesítés és gyakorlat alapján kell betölteni. A villamosműnél kizárólag csak olyan munkavállaló foglalkoztatható, aki rendelkezik az elvégzendő feladatkörhöz szükséges szakmai ismeretekkel és gyakorlattal.

A villamosmű engedélyesének a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírások alapján részletesen ki kell dolgoznia és belső szabályzatban elő kell írnia a szakképzettségi követelményeket, a szakmai oktatási és továbbképzési, illetve a munkavédelmi oktatási rendszerét. A belső szabályzatban elő kell írni, hogy a különféle műszaki, gazdasági és kiegészítő-kisegítő munkakörökre milyen szakirányú, milyen fokú, milyen speciális képzettségű, milyen nyelvismerettel rendelkező, és a mentális látás az szakmai gyakorlatú munkatársak alkalmazhatók, illetve jogosíthatók fel az egyes feladatkörök önálló ellátására.

Ugyancsak meg kell határozni az egyes munkakörökhöz szükséges speciális továbbképzési előírásokat, továbbá azt, hogy melyik munkakörhöz szükséges munkavédelmi, környezetvédelmi, helyismereti és elsősegélynyújtó, illetve tűzvédelmi képzés és vizsga, valamint a továbbképzési oklevelek érvényességi idejét.

Tervezői jogosultság 4. A villamosművekre és berendezésekre vonatkozó villamos, építészeti műszaki és mérnöki műszaki tervezést csak az a magánszemély végezhet, aki a Magyar Mérnöki Kamara tervezői névjegyzékében az erre vonatkozó szakirányú jogosultsággal rendelkezik. Jogi személy körben a 4.

Feljogosítások meghatározása 4. A villamosmű területén a különféle szakmai-szakági munkát önállóan végző, illetve irányító munkatársakat írásban kell feljogosítani az adott munkakör szakterület ellátására. A villamosmű az elektromos berendezések látási követelményei műveleteket az arra feljogosított természetes személyek végezhetnek.

Feljogosítás csak a villamosmű állományába tartozó vagy kirendeléssel lásd a Munka Törvénykönyve A feljogosított személyeknek a munkájukat magas színvonalon, önállóan és felelősséggel kell ellátniuk.

Munkájukat a szakmai szabályok: szabványok, szabályzatok, műszaki előírások, a vonatkozó munka- tűz- környezet- és egészségvédelmi, biztonságtechnikai előírások, illetve a kapcsolódó jogszabályok előírásainak figyelembevételével kell végezniük. A feljogosítás szólhat meghatározott időtartamra, de szólhat egy adott időpontra és munkára is. A kiadott feljogosításokat rendszeresen felül kell vizsgálni, és szükség szerint meg kell hosszabbítani, illetve ideiglenesen vagy véglegesen vissza kell vonni azokat, vagy pedig az elektromos berendezések látási követelményei kell kiadni.

A feljogosítandó személyeket az egyes szakterületek vezetőinek kell kijelölni és felkészíteni az adott feladatra. A feljogosított személyekről a szakterületek vezetőinek nyilvántartást kell vezetniük. Az egyszemélyi felelősség biztosításának követelménye és megvalósulása 4.

A villamosműben végzett különféle műszaki munkák végzése során minden esetben érvényesülnie kell az egyszemélyi felelősség elvének, azaz: mindenki, teljes mértékben felelős az általa elvégzett, vezetett, irányított munkáért, és a munkavégzése során elmulasztott, illetve hozott döntéseiért, utasításaiért és ezek szakszerűségéért.

Az egyes folyamatok, műveletek vezetésére a biztonságos végrehajtás érdekében egyszemélyi felelős vezetőt kell kijelölni. Ha hiányos ismeretek és kielégítetlen feltételek ellenére kap feljogosítást egy személy, akkor a teljes felelősséget az őt feljogosító személy viseli.

Felhatalmazás, illetve feljogosítás nélkül elvégzett munka esetében a teljes felelősséget a munkát végző személy viseli. A villamosmű minden egyes berendezését szervezetileg meghatározott üzemirányító egység alá kell rendelni, azzal a feltétellel, hogy egy berendezés csak egyetlen üzemirányító szervezet illetve ennek vezetője milyen látássérüléseket ismer tartozik.

Ez az üzemirányító szervezet illetve vezetője a hozzá rendelt, saját kezelésében lévő berendezésért teljes egyszemélyi felelősséggel tartozik. Felelős annak helyes üzemeltetéséért, a berendezéseken végzett műveletek szakszerűségéért és biztonságos végrehajtásáért.

Ha nem az üzemirányító kezeli a berendezést, akkor az üzemeltetőnek kell viselnie a felelősséget.

az elektromos berendezések látási követelményei

Munkavégzési feltételek 4. A villamosmű üzemeltetésével kapcsolatos munkavégzéskor mindig figyelembe kell venni a munkát végző személyek szakképzettségét: a képesítést, a kioktatottságot és a gyakorlatot. Ezért, és a felelősségkörök pontos meghatározása érdekében, a villamosmű üzemeltetőjének belső szabályzatban kell előírnia a munkavégzési feltételeket, a feljogosítási fokozatokat és a fokozatokhoz szükséges képzettséget és kioktatottságot.

Az egyes feljogosítási fokozatokhoz elő kell írni az adott fokozatban elvégezhető munkákat. Így részletezni kell, hogy az egyes feljogosítási fokozatokba tartozó személyek pl. A belső szabályzatban elő kell írni, hogy kinek a feladata a feszültségmentesítés, és ki adja át a feszültségmentesített munkaterületet. Elő kell írni, hogy az adott munka esetén biztonságos munkavégzés érdekében milyen munkaeszközök, szerszámok, ruházat, védőeszközök, figyelmeztető, jelzőeszközök stb.

  • Какое еще вознаграждение.
  • Но Альтернативный Домен _ничем_ не напоминает ваши тюрьмы.
  • Не могу представить себе _элегантный_ язык.
  • Увидев повтор той же цветовой картины.
  • Николь осторожно сошла с тропы.

A belső szabályzatban elő kell írni a munkavégzés befejezése utáni teendőket is, például az eredeti üzemállapot visszaállítása, visszakapcsolások, ideiglenes kötések, földelések lebontása, kihelyezett jelölések, jelzések eltávolítása, készrejelentés, naplózások, ügyelet értesítése. Ki kell térni arra is, hogy ezzel kapcsolatban kinek mi a feladata.

az elektromos berendezések látási követelményei

Villamosmű és berendezéseinek létesítése, üzemeltetése és megszüntetése 5. Létesítés 5. Általános követelmény A villamosművekre és berendezéseire vonatkozó terveket a törvényi, jogszabályi, a létesítést engedélyező, a műszaki-biztonságra vonatkozó hatósági [erőművek létesítésénél: a Magyar Energia Hivatal MEHaz Országos Atomerőmű Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága OAH. NBI és az építésügyi; a hálózati létesítményeknél: az építésügyi és vezetékjogi], továbbá a létesítéshez hozzájáruló szakhatósági előírásokkal, a megalapozott műszaki követelményekkel, az elektromos berendezések látási követelményei a szerződő felek által a szerződésbe foglalt közzétett nemzeti szabványokkal és egyéb előírásokkal összhangban kell elkészíteni.

A terveknek biztosítaniuk kell munka- tűz- és vagyon- valamint a környezetvédelem feltételeinek megvalósíthatóságát. A tervdokumentációnak - egyebek között - tartalmaznia kell: - a felhasznált berendezésekre, villamos szerkezetekre vonatkozó dokumentumokat, vagy azokra való pontos hivatkozást, - a kivitelezés az elektromos berendezések látási követelményei végrehajtandó vizsgálatokra és ellenőrzésekre vonatkozó tervezői előírást.

A villamos művekre és berendezésekre vonatkozó terveket csak a 4. Munkavédelem A felelős tervezőnek írásban kell nyilatkoznia, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés törvényben előírt követelményeit betartotta. A nyilatkozat alapja a tervezés során alkalmazott és kötelezően betartandó előírások összegzése: a munkavédelmi tervfejezet. A tervfejezetben a különböző tervfázisok sajátosságainak megfelelően tételesen kell hivatkozni a figyelembe vett előírásokra.

Amennyiben valamely előírás nem volt betartható, úgy azt indokolni kell, és csatolni kell az attól való eltérésre vonatkozó engedélyt.

A munkavédelmi tervfejezetnek a műszaki-biztonságra vonatkozó hatósági egyeztetések másolatát is tartalmaznia kell. Tűz- és vagyonvédelem A felelős tervezőnek írásban kell nyilatkoznia, hogy a terv az alkalmazandó előírásokban foglalt tűzvédelmi követelményeknek megfelel.

A nyilatkozat alapja: a tűz- és vagyonvédelmi tervfejezet. A tervfejezetnek a tűzvédelmi hatósági egyeztetések másolatát is tartalmaznia kell. A terveknek tartalmazniuk kell az alkalmazandó előírásokban foglalt, a vagyonvédelemmel összefüggő követelmények kielégítését is. A vizsgálat feltárja a létesítmény várható környezeti hatásait, azokat lehetőség szerint meghatározza, értékeli és annak alapján megalapozza a megvalósítás engedélyezéséről szóló döntést.

A nem hatásvizsgálat-köteles villamosművet is úgy kell tervezni, hogy annak a környezetre gyakorolt hatása a létesítés, üzemeltetés és megszüntetés során az érintett terület lakosságának és a létesítő, üzemeltető, karbantartó személyzetnek az egészségét ne veszélyeztesse, a természeti környezetet és tájképi értékeket a lehető legkisebb mértékben változtassa meg.

Kivitelezés 5. Alapkövetelmény A villamosműveket és azok berendezés rész eit csak elfogadott tervdokumentáció alapján szabad létesíteni úgy, hogy azok üzemeltetése során a testi épséget, életet veszélyeztető balesetek, vagyoni károk megelőzhetők legyenek, illetve tűzveszély, robbanásveszély, túlfeszültségek, túláramok, feszültségcsökkenés és egyéb hatások következményeként keletkező veszélyek megelőzhetők és elháríthatók legyenek.

Épületvillamossági szaklap

Berendezés létesítése 5. Berendezések létesítéséhez csak az alkalmazásnak és igénybevételnek megfelelő olyan anyagot, készüléket, gépet, villamos szerkezetet stb. A műszaki-biztonsági követelmények teljesítése érdekében a beépítés és a felhasználás tekintetében a létesítési előírásokat kell alkalmazni. Az egyes berendezéseket, szerelési anyagokat, jelzőberendezéseket, a berendezések különféle részeit a rájuk vonatkozó szerelési utasítások betartásával úgy kell elhelyezni és felszerelni, hogy üzemük, kezelésük, karbantartásuk, javításuk és a közelükben való tartózkodás, illetve a velük kapcsolatos és a környezetükben folyó tevékenység - feltételezve az egyéb előírások kezelési és az elektromos berendezések látási követelményei utasítások betartását és berendezések szabályos működését - veszélytelen legyen.

A veszélytelenség a meg nem engedett melegedés, tűz, vegyi hatások, zaj, mechanikai hatások, elektromágneses és egyéb sugárzások, áramütés és villamos ív következtében előálló veszélyek elhárítására is vonatkozik. A berendezéseket úgy kell létesíteni, hogy a várható mechanikai, villamos, hőmérsékleti, vegyi, nedvesítő és egyéb külső és belső helyi hatásoknak tartósan ellenálljanak. Ideiglenes berendezések létesítése Ideiglenes az elektromos berendezések látási követelményei biztonsági szempontból az állandó berendezésekre előírt szabályoknak megfelelően kell létesíteni.

Megengedhető azonban a berendezés üzemidejének megfelelően kisebb élettartamú készülékek, anyagok, gépek, feliratok alkalmazása, továbbá a kezelési kényelem szempontjából eltérő kivitel. Az ideiglenes berendezésre megengedett élettartam lejárta után a berendezés üzemeltetését csak megismételt üzembehelyezési eljárás elvégzésével és annak sikeressége esetén lehet folytatni. Állandó üzemeltetésre engedély csak akkor adható, ha a berendezés ideiglenes jellegét megszüntették, és az minden vonatkozó előírásnak eleget tesz.

Veszélyes munkaeszköz, technológia, annak munkavédelmi üzembe helyezése nélkül legfeljebb naptári napig üzemeltethető. Baleset elleni védelem 5. Ha valamely berendezés elhelyezése olyan, hogy az illetéktelenek által való hozzáférés nincs megakadályozva, akkor a berendezést úgy kell elhelyezni, szerelni, létesíteni, hogy a berendezésnek csak azon része legyen könnyen hozzáférhető, amely kezelése a nem szakképzett személyek számára is megengedett.

Ha valamely berendezést elzárt helyiségben vagy elzárt szabadtéren helyeznek el annak érdekében, hogy az illetéktelen személyek hozzáférését megakadályozzák, akkor a megfelelő üzemviteli utasítások betartása mellett a szükséges biztonságot biztonsági zárral felszerelt ajtók, feliratok, behatolás ellen védett szellőzőnyílások és ablakok, a veszélyes berendezésektől megfelelő távolságban elhelyezett, megfelelő magasságú kerítések elhelyezésével kell megvalósítani.