Ki a hazug, én vagy te?

Van-e látomás 120-nál?

Keserű látomás a magyar vasútról

Tíz novella, tíz látomás, tíz lidérc: Papp Sándor Zsigmond, a fiatal erdélyi prózaíró-nemzedék egyik nagy ígérete új könyvében figyelmet érdemlő, aprólékosan kidolgozott, sokrétűen hangszerelt darabokkal lép a nyilvánosság elé.

Papp - irodalmi családfája szerint - egyenes ágon származik Bodor Ádám nemzetségéből: földrajzi eredete, témavilága, stílusa, bonyolítási technikája, írói szemlélete, egyszóval minden-minden a mesterre üt, annak világához igazodik.

Mintha írói vérátömlesztést látnánk: Bodor világa dereng itt fel lépten-nyomon, persze kissé fátyolosabb formában. Peremterületeken, elhagyott "körzetek"-ben élő, kisiklott lényeket látunk, átláthatatlan és áthághatatlan archaikus törvények szorításában tengődő halandókat, akiket a titkos emlékezés, az érdes környezet, valamely botor szenvedélyük - egyfajta egzisztenciális megdermedés sodor a hétköznapokban, sodor a katasztrófa kráterperemére.

Papp Sándor Zsigmond novelláit is hasonló jegyek teszik delejessé: kidolgozott már-már túlzsúfolt stílus, gondosan tagolt bekezdéstechnika, választékos jelzők és igék használata, finoman gunyoros megfigyelések, árnyalatos hasonlatok megvillantása, a lényegtelen és lényeges részletek ravasz adagolása.

van-e látomás 120-nál?

Emlékszünk, Bodor egyik nagymestere a bújtatott történetlebegtetésnek: írásai többnyire eldugják a valódi eseményt, miközben kiterítenek a szemünk előtt valami kézzel- és szemmelfoghatót. Papp Sándor Zsigmond is szemfülesen, számtalan ponton hatásosan alkalmazza ezt az eljárást, de nála hellyel-közzel van-e látomás 120-nál?

Ki a hazug, én vagy te?

a benyomásunk támad, hogy az író nem vázolta fel magában eléggé éles körvonalakban a háttéreseményt. Ha lelkesedésünk lázgörbéjét kellene felrajzolnom mert semmi kétség, valódi tehetséggel van dolgunkazt mondanám: előbb megejt a stílus tarkasága, a szavak találati pontossága, érzékeny motozása.

  • Keserű látomás a magyar vasútról | Vázonataxi.hu
  • Ebben az irodalomban, a szorosabb értelemben vett lelkipásztorkodás céljaira szolgáló iratok Szentírás, evangéliumi fejezetek, episztolák és egyéb bibliai részletek, ima- és énekeskönyvek, prédikációk és vallásos elmélkedések, erkölcstanító munkák, legendák és példák stb.
  • Küldetés és látomás EUROLAB
  • Потом разговор в основном шел о Кэти, о кадрах, которые Николь видела вчера.

Egy darabig elfogadom a játék alapszabályát a cselekmény, az elbeszélői érdek árnyékszerű, sejtelmes kibontakoztatásátés várakozó állásponton időzve élvezem az író ragasztgatós, kiegészítgetős modorát. Be kell vallanom: nem kis élvezet ez, ritka a mai magyar prózában. Az első novellákban, úgy tetszik, a történeteknek sem elsődleges, sem másodlagos cselekménye nem vezet drámai tetőponthoz; inkább amolyan megszakítást érzékelek, s némileg bizonytalanná tesz, nem én mulasztottam-e el felfigyelni a sorok közé varrt adatokra.

Végül aztán be kell látnom: a novellák zöme nem is fut ki ilyen mélypontra, nem tartogat, a vég felé sem tartogat "csúcsélményt".

Dániel és kora

Feltolul a kérdés: van-e az írások mélyén ilyen? Néhol úgy tűnik, van.

  • Dániel és kora | Új Exodus
  • Ez is lehetne a modern Volga Egy gömbölyű Volga, amelyik mindennél szebb, ráadásul soha nem jutnának eszünkbe róla a nyomasztó szovjet idők.
  • Totalcar - Tesztek - Veterán: Volga M21,
  • Különösen, ha hozzávesszük az úgynevezett posztmodern világlátásra jellemző elbeszélői praktikáit, a kissé bulváros műfajok riport, detektívregény, fantasztikus-misztikus elbeszélés alkalmazása és ezzel egyidejű megnemesítése iránti erős hajlamát, a fikciót és valóságot szándékosan összekeverő narrációját, finom iróniáját, a látomásokat szinte rezzenetlen arccal előadó fanyar humorát.

A tágabb összefüggésben Krúdyra emlékeztető, szarkasztikusan mosolygó elbeszélő, szó se róla, el-elrejt a történetek mögött bizonyos sorstragédiákat. De mivel a novellákban van-e látomás 120-nál?

A minden bizonnyal egy júdeai papi családban napvilágot látott Dánielt egészen fiatalon elszakították családjától, és Babilónba deportálták, ahol még zsidó nevét is elvették tőle. A Jeruzsálemet és a Templomot elpusztító babilóni nagykirály udvarában arra nevelték, hogy társaival együtt elfelejtse Istenét, vallását, országát, népét és családját, és mindenestül babilóniaivá váljon.

oszlanak el a fontos és nem fontos elemek szinte felcserélhetőeka stílus mindenütt lomposan-gazdagon hömpölyög, az epikai csomópontok pedig csaknem láthatatlanná válnak, végül némileg nyugtalanul teszem le a könyvet: becsülöm a szerzőt már önmagában a keresés miatt, de neheztelek rá a mélyáramok felerősítésének elmaradásáért. Mert Papp Sándor Zsigmond amúgy sokat tud, sejtve tud: tud írást kezdeni, feszültséget koholni és fokozni manapság ritka prózaírói erényszálakat összeszőve hátteret sejtetni, alakokat jellemezni, képes írását hasonlatokkal frissíteni, mélyíteni, tud késleltetni, az erotikus színezésben pedig egyenesen kiváló.

Egy csokor, ízelítőül, hasonlataiból: "Sovány, szótlan emberek voltak, szemük, mint a nedves szén.

van-e látomás 120-nál?

Ellenőr, postás nem járt erre szívesen, a nyugdíjakat mindenki a postaládájában találta meg hiánytalanul, mert itt senki sem számított fel borravalót. A gyerekeken már korán látszott a megátalkodottság, ha kérdezted, mi lesz belőlük, ha felnőnek, mik a szemcseppek a látáshoz olajmágnást mondtak, vagy munkanélkülitÉ" Sok efféle részletet tudnék felsorakoztatni.

Törékeny abszurd - Papp Sándor Zsigmond: Az éjfekete bozót (könyv)

De néhány fésületlen mondat, tollhiba, hajszálrepedés, átabotában odavetett kép is szemet szúr, például a Novelláinak forrása a familiáris magyar hétköznapjaiból kizökkentett Erdély, a minden részletében, minden pillanatában abszurdumot rejtegető román-magyar világ. Az a tájék furcsa hétköznapjaival, ki vonná kétségbe, lakni rettenetes, félelmetes, elviselhetetlen.

van-e látomás 120-nál?

Ugyanakkor - s ezt már Bodor utóbbi írásaiból is kapisgálhattuk - ez a környezet kitűnő nyersanyagot kínál bizonyos általános-lidérces-abszurd világértelmezésre, s ebben az értelmezésben helye van az erotikának, a humornak, a bizsergető meglepetésnek: a negatívum előnyeinek. A bizarr, a meghökkentő van-e látomás 120-nál? gráciája Papp Sándor Zsigmond szemléletét is tarkítja, és novelláinak némi feketehumoros megvilágítást ad.

Keserű látomás a magyar vasútról Miért akarja szétverni a MÁV-ot a kormány? Ezalatt megismerhető az adott szervezet működésének minden apró eleme, megítélhető a tevékenység helyes vagy helytelen volta, s ennyi idő után talán elegendő alappal rendelkezhet valaki helytálló vélemény megformálására. Mikor jött létre a Magyar Államvasutak?

Ahogy Bodor is egyre inkább hajlandó törékennyé tenni a túl komorra, keményre sikeredett tereprajzot, úgy tanítványa műveiben is érzékelhető bizonyos törekvés e nyomasztó valóság meglebbentésére, fellazítására, derűvel oldott felmutatására.

Olvasás közben ébredünk tudatára egy érdekes, meglepő hatástörvénynek: a tüzetesen bemutatott, szeretettel taglalt részletek, a költészetté párolt próza szinte rokonszenves fénytörésbe emeli ezt az amúgy riasztó világot. És így együtt jó könyv ez: törékeny, kellemes abszurd, kissé besatírozott körvonalakkal. Alexandra Kiadó, Pécs,oldal, Ft szerző.